नेदरलँड्समधील भागधारकांची जबाबदारी - प्रतिमा

नेदरलँड्स मध्ये भागधारकांची जबाबदारी

नेदरलँड्समधील कंपनीच्या संचालकांचे दायित्व हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. भागधारकांच्या दायित्वाबद्दल बरेच काही सांगितले जाते. तथापि, असे होते की डच कायद्यानुसार भागधारक कंपनीत त्यांच्या कृतीस जबाबदार असतील. जेव्हा एखादा भागधारक त्याच्या कृतीस जबाबदार धरला जाऊ शकतो, तेव्हा यामुळे वैयक्तिक दायित्वाची चिंता होते, ज्याचा भागधारकाच्या वैयक्तिक जीवनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच, समभागधारकांच्या दायित्वाच्या बाबतीत जोखीम बाळगणे आवश्यक आहे. नेदरलँड्समधील भागधारकांच्या जबाबदा .्या उद्भवू शकतात अशा वेगवेगळ्या परिस्थितीबद्दल या लेखात चर्चा केली जाईल.

१. भागधारकांचे कर्तव्य

एक भागधारक कायदेशीर अस्तित्वाचे समभाग ठेवतो. डच नागरी संहितानुसार, जेव्हा मालमत्तेच्या हक्काची बातमी येते तेव्हा कायदेशीर अस्तित्व नैसर्गिक व्यक्ती बरोबर असते. याचा अर्थ असा की एखाद्या कायदेशीर घटकाचे नैसर्गिक व्यक्तीसारखे समान अधिकार आणि जबाबदा .्या असू शकतात आणि म्हणून मालमत्ता मिळवणे, करारामध्ये प्रवेश करणे किंवा फिर्याद दाखल करणे यासारख्या कायदेशीर कारवाई करू शकतात. कायदेशीर अस्तित्व केवळ कागदावरच अस्तित्त्वात असल्याने कायदेशीर अस्तित्वाचे प्रतिनिधित्व नैसर्गिक व्यक्ती, संचालक (संचालक) यांनी केले पाहिजे. कायदेशीर अस्तित्व त्याच्या कृतीमुळे झालेल्या कोणत्याही नुकसानीस तत्त्वतः जबाबदार असल्यास, काही प्रकरणांमध्ये संचालकांच्या दायित्वाच्या आधारे संचालकदेखील जबाबदार असू शकतात. तथापि, यामुळे कायदेशीर घटकासंदर्भात भागधारकास त्याच्या कृतींसाठी जबाबदार धरता येईल की नाही या प्रश्नाला उत्तर देते. भागधारकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी, भागधारकांची जबाबदा .्या स्थापित करणे आवश्यक आहे. भागधारकांसाठी आम्ही तीन प्रकारच्या विशिष्ट जबाबदा .्या वेगळे करू शकतो: कायदेशीर जबाबदा .्या, गुंतवणूकीच्या लेखातून उद्भवणारी जबाबदा and्या आणि भागधारकांच्या करारावरुन आलेल्या जबाबदा .्या.

भागधारकांची जबाबदारी

१.१ कायद्यातून उत्पन्न झालेल्या भागधारकांची कर्तव्ये

डच नागरी संहितानुसार, भागधारकांचे एक महत्त्वाचे बंधन आहे: त्यांनी घेतलेल्या समभागांसाठी कंपनीला पैसे देण्याचे बंधन. हे बंधन कलम 2: 191 डच नागरी संहितापासून प्राप्त झाले आहे आणि भागधारकांसाठी फक्त स्पष्ट बंधन आहे जे कायद्यातून उत्पन्न होते. तथापि, आर्टिकल २: १ 2 १ च्या नुसार डच सिव्हिल कोडच्या समावेशाच्या लेखात निश्चित करणे शक्य आहे की समभाग ताबडतोब पूर्ण देय नसावेतः

समभागांच्या वर्गणीवर, त्यास नाममात्र रक्कम कंपनीला दिली पाहिजे. हे निश्चित करणे शक्य आहे की नाममात्र रक्कम, किंवा नाममात्र रकमेचे काही अंश, विशिष्ट कालावधीनंतर किंवा कंपनीने पैसे भरण्यासाठी कॉल केल्यानंतरच द्यावे लागतात. 

तथापि, जर अशी अट गुंतवणूकीच्या लेखात समाविष्ट केली गेली असेल तर दिवाळखोरी झाल्यास तृतीय पक्षाचे संरक्षण करण्याची तरतूद आहे. जर कंपनी दिवाळखोरी झाली आणि समभागधारकांकडून समभाग पूर्णपणे भरले गेले नाहीत, तर योगायोगाने समाविष्ट करण्याच्या लेखात दिलेल्या अटींनुसार नियुक्त क्युरेटरला भागधारकांकडून सर्व समभागांचे पूर्ण पैसे भरणे आवश्यक आहे. हा लेख 2: 193 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे:

कंपनीच्या क्यूरेटरला समभागांच्या बाबतीत अद्याप न भरलेल्या सर्व देय अनिवार्य देण्याबाबत कॉल करणे आणि जमा करण्याचे अधिकार आहेत. निगमित लेखात या संदर्भात काय निर्दिष्ट केले गेले आहे किंवा अनुच्छेद २: १ Civil Civil१ डच सिव्हिल कोडनुसार निश्चित केले आहे याची पर्वा न करता ही शक्ती अस्तित्वात आहे.

भागधारकांना आवश्यक असलेल्या समभागांची पूर्णपणे देय देण्याची कायदेशीर जबाबदारी, भागधारकांनी घेतलेल्या शेअर्सच्या रकमेसाठीच तत्वत: जबाबदार असतात. त्यांना कंपनीच्या कृतींसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हा लेख 2:64 डच सिव्हिल कोड आणि लेख 2: 175 डच सिव्हिल कोडमधून देखील आला आहे:

कंपनीच्या नावाने जे काही केले जाते त्याकरिता भागधारक वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसतो आणि त्याने जे पैसे भरले आहेत किंवा त्यापेक्षा जास्त त्याचे पैसे द्यावे लागतात त्यापेक्षा कंपनीच्या नुकसानीस हातभार लावण्यास बांधील नाही.

१.२ निगमाच्या लेखातून प्राप्त झालेल्या भागधारकांचे lणी

वर वर्णन केल्याप्रमाणे, भागधारकांचे फक्त एक स्पष्ट कायदेशीर बंधन आहे: त्यांच्या समभागांसाठी पैसे देणे. तथापि, या कायदेशीर बंधन व्यतिरिक्त, गुंतवणूकीच्या लेखात भागधारकांच्या जबाबदा .्या देखील निश्चित केल्या जाऊ शकतात. हे कलम 2: 192 नुसार आहे, परिच्छेद 1 डच सिव्हिल कोडः

सर्व शेअर्सच्या संदर्भात किंवा विशिष्ट प्रकारच्या शेअर्सच्या बाबतीत, निगमित लेख

  1. निर्दिष्ट करा की कंपनीकडे, तृतीय पक्षाकडे किंवा परस्पर भागधारकांमधील परस्पर भाग पाळल्या जाणार्‍या जबाबदा ;्या शेअरहोल्डरशी संलग्न आहेत.
  2. भागधारकांना आवश्यकता जोडा;
  3. निश्चित करा की एक भागधारक, निगमित लेखात निर्दिष्ट केलेल्या परिस्थितीत त्याचे भाग किंवा त्यातील काही भाग हस्तांतरित करण्यास किंवा अशा समभागांच्या हस्तांतरणासाठी ऑफर देणे बंधनकारक आहे.

या लेखाच्या अनुसार, गुंतवणूकीचे लेख असे ठरवू शकतात की कंपनीच्या कर्जासाठी भागधारक वैयक्तिकरित्या जबाबदार असू शकतो. तसेच, कंपनीला वित्तपुरवठा करण्याच्या अटीही निश्चित केल्या जाऊ शकतात. अशा तरतुदी भागधारकांचे उत्तरदायित्व वाढवतात. तथापि, यासारख्या तरतुदी भागधारकांच्या इच्छेविरूद्ध ठरविल्या जाऊ शकत नाहीत. जेव्हा भागधारक तरतुदींशी सहमत असतील तेव्हाच त्यांना निश्चित केले जाऊ शकते. हा लेख 2: 192 पासून परिच्छेद 1 डच सिव्हिल कोडवरून आला आहे:

(अ), (बी) किंवा (सी) च्या आधीच्या वाक्यात नमूद केलेले एखादे बंधन किंवा आवश्यकता भागधारकाला त्याच्या इच्छेविरूद्ध लागू केली जाऊ शकत नाही, अगदी अट किंवा मुदतीच्या मुदतीतदेखील नाही.

गुंतवणूकीच्या लेखात भागधारकांसाठी अतिरिक्त जबाबदा .्या निर्धारित करण्यासाठी, भागधारकाचा ठराव भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेने घ्यावा लागतो. जर एखादा भागधारक गुंतवणूकीच्या लेखात भागधारकांच्या अतिरिक्त जबाबदा .्या किंवा आवश्यकता निश्चित करण्याच्या विरोधात मतदान करतो तर त्याला या जबाबदा .्या किंवा आवश्यकतांच्या संदर्भात जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही.

१.1.3 भागधारकांच्या करारावरुन भागधारकांची कर्तव्ये

भागधारकांना भागधारकांचा करारनामा काढण्याची शक्यता आहे. भागधारकांच्या करारामध्ये भागधारकांमध्ये करार केला जातो आणि त्यात भागधारकांसाठी अतिरिक्त अधिकार आणि जबाबदा .्या असतात. भागधारकांचा करार फक्त भागधारकांवर लागू होतो, याचा तृतीय पक्षावर परिणाम होत नाही. जर एखादा भागधारक भागधारकांच्या कराराचे पालन करत नसेल तर त्याचे पालन करण्यात या अपयशामुळे झालेल्या नुकसानीस तो जबाबदार असू शकतो. हे उत्तरदायित्व कराराचे पालन करण्यात अयशस्वी होण्यावर आधारित असेल, जे डच सिव्हिल कोडच्या लेख 6: article article पासून आले आहे. तथापि, जर कंपनीमध्ये सर्व शेअर्स धारण करणारा एकुलता एक भागधारक असेल तर भागधारकांचा करारनामा काढणे आवश्यक नाही.

2. बेकायदेशीर क्रियांची जबाबदारी

समभागधारकांच्या या विशिष्ट जबाबदा .्या पुढे, भागधारकांचे उत्तरदायित्व ठरवताना बेकायदेशीर कृतींबद्दलचे उत्तरदायित्व देखील विचारात घेतले पाहिजे. कायद्यानुसार वागणे प्रत्येकास बंधनकारक आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे कार्य करते, तेव्हा त्याला कलम 6: 162 वर डच सिव्हिल कोडच्या आधारे जबाबदार धरले जाऊ शकते. लेनदार, गुंतवणूकदार, पुरवठा करणारे आणि अन्य तृतीय पक्षाकडे कायदेशीरपणे वागावे हे एखाद्या भागधारकाचे कर्तव्य आहे. जर एखादा भागधारक बेकायदेशीरपणे वागला तर त्याला या कारवाईसाठी जबाबदार धरता येईल. जेव्हा एखादा भागधारक अशा प्रकारे कार्य करतो की त्याच्यावर गंभीर आरोप केले जाऊ शकतात, तर बेकायदेशीर वागणे स्वीकारले जाऊ शकते. समभागधारकाने केलेल्या बेकायदेशीर कृतीचे उदाहरण म्हणजे नफा वितरित करणे असू शकते परंतु हे स्पष्ट आहे की या देयानंतर कंपनी यापुढे लेनदारांना पैसे देऊ शकत नाही.

शिवाय, भागधारकांकडून बेकायदेशीर वागणे कधीकधी तृतीय पक्षाला समभाग विकल्यापासून मिळू शकते. अशी अपेक्षा आहे की एक भागधारक, काही प्रमाणात आपल्या शेअर्सला ज्या कंपनीला किंवा त्याच्या कंपनीला विक्री करू इच्छित आहे त्याच्यावर चौकशी सुरू करेल. अशा प्रकारच्या तपासणीतून असे दिसून आले की समभाग हस्तांतरित झाल्यानंतर ज्या कंपनीचे समभागधारक समभाग धारण करतात त्यांचे बहुतेक जबाबदा fulfill्या पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, तर समभागधारकांकडून कर्जदाराचे हित विचारात घेणे अपेक्षित असते. याचा अर्थ असा होतो की जेव्हा एखादा भागधारक तृतीय पक्षाकडे आपला समभाग हस्तांतरित करतो तेव्हा विशिष्ट परिस्थितीत वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि यामुळे कंपनीचे लेनदार भरण्यास सक्षम नसल्यामुळे हे हस्तांतरण होते.

Policy. धोरण-निर्मात्यांची जबाबदारी

शेवटी, जेव्हा एखादा भागधारक पॉलिसी-निर्माता म्हणून कार्य करतो तेव्हा भागधारकांची जबाबदारी उद्भवू शकते. तत्त्वानुसार, कंपनीतील कार्यक्रमांचे सामान्य अभ्यासक्रम संचालन करण्याचे काम संचालकांचे असते. हे भागधारकांचे कार्य नाही. तथापि, भागधारकांना संचालकांना सूचना देण्याची शक्यता आहे. या संभाव्यतेचा समावेश कंपनीच्या लेखात समाविष्ट केला जाणे आवश्यक आहे. लेख २: २2,, परिच्छेद Dutch डच सिव्हिल कोड नुसार संचालकांना भागधारकांच्या सूचना पाळाव्या लागतील, जोपर्यंत या सूचना कंपनीच्या हिताच्या विरूद्ध नाहीत.

संचालक मंडळाला महामंडळाच्या दुसर्‍या मंडळाच्या सूचनेनुसार कार्य करावे लागेल. संचालक मंडळाला सूचनांचे पालन करण्यास भाग पाडले जाते जोपर्यंत त्या महामंडळाच्या किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या एंटरप्राइजेच्या हिताशी जुळत नाहीत.

तथापि, हे भागधारक केवळ सामान्य सूचना देतात हे फार महत्वाचे आहे. [1] भागधारक विशिष्ट विषय किंवा कृतींबद्दल सूचना देऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, भागधारक एखाद्या कर्मचार्‍याला काढून टाकण्याची सूचना संचालकांना देऊ शकत नाही. भागधारक दिग्दर्शकाची भूमिका स्वीकारू शकत नाहीत. जर समभागधारक संचालक म्हणून काम करत असतील आणि कंपनीच्या कार्यक्रमांचा सामान्य अभ्यास करत असतील तर ते पॉलिसी-निर्माता म्हणून वर्गीकृत केले जातात आणि त्यांना संचालकांप्रमाणे वागवले जाते. याचा अर्थ असा की संचालित केलेल्या पॉलिसीद्वारे झालेल्या नुकसानीस ते जबाबदार असू शकतात. म्हणून, जर कंपनी दिवाळखोरी झाली तर त्यांना संचालकांच्या दायित्वाच्या आधारे जबाबदार धरले जाऊ शकते. [२] हा लेख 2: 2, परिच्छेद 138 डच सिव्हिल कोड आणि लेख 7: 2, परिच्छेद 248 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे:

सध्याच्या लेखाच्या उद्देशाने, ज्या कंपनीने प्रत्यक्षात महानगरपालिकेचे धोरण निश्चित केले किंवा सह-निश्चय केला असेल तो जणू एखाद्या दिग्दर्शकाप्रमाणेच आहे.

अनुच्छेद २: २१2, परिच्छेद Dutch डच सिव्हिल कोडमध्ये असेही म्हटले आहे की ज्या कंपनीने कंपनीचे धोरण निश्चित केले किंवा सह-निश्चित केले असेल त्यास संचालक समतुल्य केले जाते आणि त्यामुळे संचालकांच्या दायित्वावर आधारित जबाबदार धरता येते.

4 निष्कर्ष

तत्वतः, कंपनी त्याच्या क्रियेवरून झालेल्या नुकसानीस जबाबदार असते. विशिष्ट परिस्थितीत, संचालक देखील जबाबदार असू शकतात. तथापि, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की विशिष्ट परिस्थितीत कंपनीच्या भागधारकांना नुकसानीस जबाबदार धरले जाऊ शकते. एक भागधारक कोणत्याही प्रकारच्या सूटशिवाय सर्व प्रकारच्या कृती करू शकत नाही. हे तर्कसंगत वाटले तरी व्यवहारात भागधारकांच्या दायित्वाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. भागधारकांच्या जबाबदा-या जबाबदा have्या आहेत ज्यातून कायदा, गुंतवणूकीचे लेख आणि भागधारकांच्या करारापासून उत्पन्न होते. जेव्हा भागधारक या जबाबदा .्यांचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरतात तेव्हा परिणामी नुकसानीस ते जबाबदार असू शकतात.

शिवाय, प्रत्येक इतर व्यक्तीप्रमाणेच भागधारकांनाही कायद्यानुसार वागले पाहिजे. बेकायदेशीर अभिनयाचा परिणाम भागधारकाची जबाबदारी असू शकतो. शेवटी, भागधारकाने डायरेक्टर म्हणून नव्हे तर भागधारक म्हणून कार्य केले पाहिजे. जेव्हा एखादा भागधारक कंपनीत सामान्य कार्यक्रम आयोजित करण्यास प्रारंभ करतो, तेव्हा त्याला दिग्दर्शकाची नेमणूक दिली जाईल. या प्रकरणात, संचालकांचे उत्तरदायित्व भागधारकांना देखील लागू शकते. भागधारकांनी हे जोखीम लक्षात ठेवणे, भागधारकांचे दायित्व टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.

संपर्क

हा लेख वाचल्यानंतर आपल्याकडे काही प्रश्न किंवा टिप्पण्या असल्यास, कृपया श्रीमतीशी संपर्क साधा. मॅक्सिम होडाक, येथील वकील Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl मार्गे किंवा श्री. टॉम मेव्हिस, येथील वकील Law & More tom.meevis@lawandmore.nl मार्गे किंवा +31 (0) 40-3690680 वर कॉल करा.

[1] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 1955: एजी 2033 (फोरम्बॅंक).

[2] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2015: 522 (हॉलंड्स ग्लासेंद्राले बिअर बीव्ही).

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.