कार्यालयीन तक्रारीची प्रक्रिया

Law & More आमच्या ग्राहकांच्या समाधानाचे मूल्य आहे. आमची फर्म तुमच्या सेवेत येण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांचा वापर करेल. तरीही असे होऊ शकते की आपण आमच्या सेवांच्या विशिष्ट बाबीबद्दल असमाधानी आहात. अशा परिस्थितीत आपण करू शकता त्या कारवाईच्या खाली आपल्याला आढळेल.

असाइनमेंट कराराची निर्मिती, अंमलबजावणी, आमच्या सेवांची गुणवत्ता किंवा आमची चलनाची रक्कम याविषयी आपण असमाधानी असाल तर आपणास आपापले आक्षेप प्रथम आपल्या वकिलाकडे सादर करण्याची विनंती केली जाईल. आमच्या फर्मच्या श्री. टीजीएलएम मेव्हिसशीही आपण संपर्क साधू शकता. आमच्या कार्यालयीन तक्रार प्रक्रियेमध्ये वर्णन केल्यानुसार आमची फर्म तक्रार हाताळेल.

आम्ही तुमच्याशी सल्लामसलत करून वाढवलेल्या समस्येचे शक्य तितक्या द्रुत तोडगा काढू. आम्ही नेहमीच अशा समाधानाची लेखी निश्चिती करू. आपण आपल्या तक्रारीबद्दल प्रतिक्रिया 4 आठवड्यात लेखी लिहिण्याची अपेक्षा करू शकता. आम्हाला या मुदतीतून विचलित होण्याची आवश्यकता असल्यास आम्ही आपल्याला वेळेवर सूचित करू आणि आम्ही आपल्याकडून प्रतिक्रियेची अपेक्षा करू शकणार्‍या विचलनाचे कारण आणि मुदतीचा उल्लेख करू.

अनुच्छेद 1 व्याख्या

या तक्रारींच्या प्रक्रियेमध्ये खाली दिलेल्या अटींचे अर्थ असू शकतातः

तक्रार: एखाद्या वकिलांद्वारे किंवा वतीने वकील किंवा वतीने किंवा त्यांच्या वतीने व्यावसायिक सेवांसाठी ग्राहकांच्या गुंतवणूकीच्या निष्कर्षाप्रत निष्कर्ष किंवा अंमलबजावणी संबंधी त्याच्या जबाबदार्‍याखाली काम करणार्‍या व्यक्तीच्या वतीने असंतोषाची कोणतीही लिखित अभिव्यक्ती (ओव्हरिनकॉमस्ट व्हॅन ऑपड्रॅक्ट), प्रदान केलेल्या अशा सेवांची गुणवत्ता किंवा अशा सेवांसाठी बीजक रक्कम, तथापि वगळता theटर्नी प्रोफेशनवरील नेदरलँड्स कायद्याच्या परिच्छेद 4 च्या अर्थानुसार तक्रार (अ‍ॅड);

तक्रारदार: एक ग्राहक किंवा त्याचा प्रतिनिधी, तक्रार दाखल करणे;

तक्रार अधिकारी: सुरुवातीला श्री टी.जी.एल.एम. मेव्हिस - तक्रार हाताळल्याचा आरोप असलेला वकील.

अनुच्छेद 2 अर्ज करण्याचे व्याप्ती

२.१ ही तक्रारीची प्रक्रिया व्यावसायिक सेवांकरिता केलेल्या प्रत्येक व्यस्ततेस लागू आहे Law & More B.V. त्याच्या ग्राहकांना.

२.२ ही प्रत्येक वकीलाची जबाबदारी आहे Law & More B.V. या तक्रारी प्रक्रियेच्या अनुरुप सर्व तक्रारी हाताळण्यासाठी.

अनुच्छेद 3 उद्दीष्टे

या तक्रारींच्या प्रक्रियेचा उद्देश असा आहेः

  • अशी एक प्रक्रिया सांगणे ज्याद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण निराधार आणि योग्य मुदतीत केले जाऊ शकते;
  • ग्राहकांच्या तक्रारीचे कारण (ती) प्रस्थापित करण्यासाठी कार्यपद्धती ठेवणे;
  • तक्रारींचे योग्यप्रकारे निवारण करून विद्यमान ग्राहक संबंध कायम राखणे आणि सुधारणे;
  • क्लायंटकडे लक्ष देऊन कोणत्याही तक्रारीला प्रतिसाद देण्यासाठी;
  • तक्रारींचे निराकरण करुन त्यांचे विश्लेषण करुन सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी.

अनुच्छेद services सेवा सुरू झाल्यावर माहिती

Complaints.१ या तक्रारींची प्रक्रिया सार्वजनिक केली गेली आहे. एखाद्या क्लायंटकडे असलेल्या कोणत्याही गुंतवणूकीच्या पत्रात, ग्राहकाला कळवले जाते की तेथे तक्रारीची एक प्रक्रिया आहे आणि ही सेवा प्रदान केलेल्या सेवांवर लागू होईल.

4.2.२ गुंतवणूकीची मानक अटी (नियम व अटी) जो कोणत्याही क्लायंटच्या गुंतवणूकीवर लागू होतो (एखाद्या क्लायंटसह कोणत्याही गुंतवणूकीच्या पत्राच्या आधारे देखील) स्वतंत्र पक्ष किंवा संस्था ज्यास / ज्याने या तक्रारीच्या प्रक्रियेनुसार निराकरण केले नाही अशी तक्रार प्राप्त करण्यासाठी सादर केली जाऊ शकते बंधनकारक निर्णय.

Complaints.4.3 या तक्रारीच्या कार्यपद्धतीच्या कलम १ च्या अर्थाच्या तक्रारी ज्या या तक्रारीच्या कार्यपद्धतीनुसार हाताळल्यानंतर सोडविल्या गेल्या नाहीत त्या विवाद समितीच्या वकीलाकडे सादर केल्या जाऊ शकतात (Geschillencommissie अ‍ॅडोकॅक्टुर).

कलम 5 अंतर्गत तक्रारीची प्रक्रिया

.5.1.१ जर एखाद्या क्लायंटने दिलेल्या सूचनांसंदर्भात तक्रारीसह कार्यालयाकडे संपर्क साधला तर Law & More B.V.., तक्रार तक्रार अधिका to्याकडे पाठविली जाईल.

.5.2.२ तक्रार अधिकारी ज्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली त्याबद्दलची तक्रार देईल आणि तक्रारदार आणि ज्याच्या विरोधात तक्रार दिली आहे त्या व्यक्तीला तक्रार स्पष्ट करण्याची संधी दिली जाईल.

.5.3..XNUMX ज्याच्या विरोधात तक्रार केली गेली असेल तो तक्रार संबंधित अधिका client्याच्या हस्तक्षेपाला अधीन असो वा नसो संबंधित क्लायंटसह एकत्रितपणे हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करेल.

.5.4..XNUMX तक्रार अधिकारी तक्रार मिळाल्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत तक्रारीचे निराकरण करतात किंवा या मुदतीच्या कोणत्याही विचलनाबद्दल तक्रारदारास सूचित करतील आणि ज्या मुदतीत तक्रारीवर मत दिले जाईल ते सूचित करेल.

.5.5..XNUMX तक्रार अधिकारी तक्रारदाराला व ज्याच्या विरोधात तक्रार नोंदविली गेली असेल त्या व्यक्तीला तक्रारीच्या गुणवत्तेबाबतच्या मताबद्दल लिखित स्वरुपात, कोणत्याही शिफारशींसह किंवा नसल्याबद्दल कळवावे.

.5.6..XNUMX जर तक्रार समाधानकारक पद्धतीने हाताळली गेली असेल तर तक्रारदार, तक्रार अधिकारी आणि ज्याच्याविरुध्द तक्रार केली गेली असेल त्या व्यक्तीच्या तक्रारीच्या गुणवत्तेवर मते सही करतात.

अनुच्छेद Conf गोपनीयता आणि नि: शुल्क तक्रारी हाताळणे

.6.1.१ तक्रार अधिकारी आणि ज्याच्याविरूद्ध तक्रार केली गेली असेल त्यांनी तक्रार हाताळल्याबद्दल गोपनीयतेचे पालन केले पाहिजे.

.6.2.२ तक्रारदारास तक्रार हाताळण्याच्या किंमतीसंदर्भात कोणत्याही नुकसान भरपाईची तरतूद नाही.

लेख 7 जबाबदा .्या

7.1 तक्रार वेळेवर हाताळण्यासाठी तक्रार अधिकारी जबाबदार असतील.

.7.2.२ ज्याच्या विरोधात तक्रार केली गेली असेल त्याने तक्रार अधिका with्यास तक्रारदाराशी कोणत्याही संपर्क साधल्यास व व्यवहार सोडवण्यास सांगितले पाहिजे.

7.3 तक्रार अधिकारी तक्रारदाराला तक्रार हाताळण्यासंबंधी माहिती देईल.

.7.4..XNUMX तक्रार अधिकारी तक्रार नोंदवतील याची खात्री करुन घ्यावी.

कलम 8 तक्रार नोंदवणे

.8.1.१ तक्रार अधिकारी तक्रारीचा विषय ओळखून तक्रार नोंदवून घेतील.

.8.2.२ तक्रार स्वतंत्र विषयांत विभागली जाऊ शकते.

.8.3..XNUMX तक्रार अधिकारी नियमितपणे कोणत्याही तक्रारींच्या हाताळणीबाबत अहवाल देतील आणि नवीन तक्रारी उद्भवू नयेत म्हणून आणि कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी शिफारशी देतील.

.8.4. Any कोणत्याही अहवालात व शिफारशींवर वर्षाकाठी एकदा निर्णय घेण्याबाबत चर्चा केली जाईल.

Law & More B.V.